Sök

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

Bottenhavet finsk studie

Under hösten har det finska Naturresursinstitutet genomfört en forskningsresa i Bottenhavet, Finska viken och norra Egentliga Östersjön för att undersöka tillståndet för strömmingen och skarpsillen. Forskarna kom fram till att strömmingens kondition i Bottenhavet har förbättrats men att andelen stor strömming har minskat ytterligare. En ökning av antalet pungräkor anges som trolig förklaring till den […]

Bifångster inom pelagiskt fiske

Bifångster pelagiskt fiske

Inom allt fiske förekommer det att yrkesfiskaren får fångst av andra arter än den eller de som är avsikten att fånga, detta kallas bifångster. Totalt sett är bifångsterna inom det pelagiska fisket små i förhållande till den totala fångsten. Det pelagiska fisket i centrala Östersjön fångar huvudsakligen skarpsill, sill/strömming (samma art) och spigg. Beroende på […]

Informationsmöte i Nogersund

Nogersund oktober 2023

I slutet av september månad hade vi möjlighet att informera Helene Björklund (S), ledamot i försvarsutskottet, om våra satsningar på att utveckla mottagning och beredning av pelagisk fisk liksom hur det kan bidra till en högre livsmedelsberedskap. Vid mötet deltog även Stefan Olofsson som är Sölvesborgs näringslivschef, Johan Dalén från Svenskt Näringsliv och Richard Pelle […]

Inverkan på våra projekt av föreslagna kvoter och utflytt av trålgräns

Stiftelsens projekt som syftar till utveckling av mottagning och beredning kräver kontinuerlig tillgång av tillräckliga mängder råvara på kort och på lång sikt. Tillgången påverkas av en rad faktorer, bland annat kvotsättning och andra förvaltningsåtgärder. I slutet av augusti presenterade EU-kommissionen sitt förslag på fiskekvoter i Östersjön för 2024. Förslaget innebär ett stopp för riktat […]

Stiftelsens medverkan vid Donsö Fishing Meet 29 september

Donsö Fishing Meet 29 september

I samband med Donsö Shipping Meet arrangerar de båda producentorganisationerna Swedish Pelagic Federation (SPF) och Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) ett seminarium om framtidens fiske. En av punkterna vid seminariet kommer att handla om utvecklingen av det svenska fiskets infrastruktur och produkter. Då kommer stiftelsen att ge en kort presentation av sitt arbete. Fredrik Handfast, näringslivschef […]

Uppdrag till Jordbruksverket att ta fram en handlingsplan

Jordbruksverket levererade i slutet av mars sitt svar på ett regeringsuppdrag som syftade till att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. Som en uppföljare på tidigare uppdrag har Jordbruksverket nu blivit ombett att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, […]

Artikeln i tematidningen Rädda Östersjön

Svenska Dagbladet ger varje halvår ut en tematidning med namnet Rädda Östersjön. Den 19 juni publiceras ett nytt nummer och stiftelsen bidrar med en artikel. Där lyfter vi behovet av utveckling av svensk fiskberedning och de projekt som stiftelsen startat i Nogersund och Simrishamn. Vi beskriver stiftelsens avsikt att även bereda skarpsill och den mindre […]

Rådgivningen avseende Östersjön

Det internationella havsforskningsrådet ICES ger årligen vetenskapliga råd bland annat om fiskekvoternas storlek. Råden ligger till grund för de fångstkvoter som därefter beslutas genom internationella politiska överenskommelser inom EU och med andra länder. Den 31 maj publicerade ICES sin rådgivning avseende Östersjön. Inför 2024 är rådet avseende sillbeståndet i egentliga Östersjön en minskning av kvoten […]

Styrelsemöte för att välja in våra hedersledamöter

Stiftelsens styrelse har beslutat att bredda sin kompetens genom att välja in två hedersledamöter, Bengt Gunnarsson och Dan Gårdström. Bengt Gunnarsson har mångårig erfarenhet från både svensk och norsk fiskberedningsindustri, bland annat som VD för Abba i Sverige. Han är en av grundarna till Renahav och Smögenlax. Dan Gårdström, sedan ett par månader tillbaka pensionär, […]

Stiftelsens besök i Finland

Styrelsen besöker Finland Pelagic Foundation

I början av maj reste Swedish Foundations styrelse till Finland i sällskap med Bengt Gunnarsson och Joel Oresten från Renahav. Vår värd från Finlands Yrkesfiskarförbund, Kim Jordas, hade anordnat ett antal studiebesök för att vi skulle få lära oss mer om finsk beredning av sill. I Kaskö besökte vi en alldeles nybyggd fiskmjölsfabrik med kapacitet […]

Svar på regeringsuppdrag om mottagnings- och beredningskapacitet

I början av 2022 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att sammanställa kunskap och analysera fiskberedning i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion. Jordbruksverket skulle identifiera hinder och utvecklingsbehov för att en större andel av den svenskfångade fisken ska kunna landas och beredas i Sverige. Uppdraget kom att begränsas till sill/strömming och skarpsill. I sitt svar […]

Regeringens påbörjade arbete med en uppdatering av livsmedelsstrategin

2017 tog Sveriges riksdag beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet för strategin var att skapa en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Sedan livsmedelsstrategins lansering för över fem år sedan har svensk livsmedelsproduktion varit utsatt för flera utmaningar och ändrade förutsättningar. Från olika håll konstateras att svensk livsmedelsproduktion inte växer […]