Sök

Om stiftelsen

Swedish Pelagic Foundation grundades 2022 och det huvudsakliga syftet är att stärka och lyfta den svenska pelagiska fiskenäringen med hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det gynnar både människa och miljö.

Tillsammans lyfter vi den pelagiska fiskenäringen

Insamlingsstiftelsens syfte är främja utbudet och efterfrågan av svenskfångad pelagisk fisk, främst från Östersjön, som producerats med beaktande av miljömässig, ekonomisk och social långsiktig hållbarhet. Insamlingsstiftelsen ämnar stödja personer, företag och organisationer vars insatser följer stiftelsens syfte och ändamål. Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer om våra projekt

Så stödjer du stiftelsen

Är du som vi angelägen om att behålla ett svenskt pelagiskt fiske samt beredning och att stimulera till ökad konsumtion av pelagisk fisk? Då kan du stödja vårt arbete genom att bidra med kunskap som är relevant för något av våra pågående projekt eller som är kopplad till något av de ändamål som stiftelsen verkar för. Vi tar tacksamt emot idéer och uppslag, exempelvis på nya projekt. Hör av dig till oss!

Stiftelsen är även tacksam för donationer som kan hjälpa oss att genomföra våra projekt för att stärka den pelagiska fiskenäringen.

Donationer

Donationer kan antingen ges genom insättning på bankgiro 159-5917, alternativt genom swish-betalning till 1232982395

Stiftelsens ändamål

Främja utveckling och uppbyggnad av svenska försörjningskedjor, eller del av dessa, i enlighet med syfte eller något av övriga ändamål.

Främja folkhälsan genom en ökad konsumtion baserad på pelagisk fisk, i enlighet med syfte eller något av övriga ändamål. I detta ingår även att arbeta för livsmedelsberedskapen i lägen av till exempel kris eller krigssituationer.

Främja forskning, innovationer eller annan utveckling som fokuserar på ett bättre nyttjande av fiskeresursen i hela eller delar av försörjningskedjorna samt bidra till produktutveckling och infrastruktur i hela kedjorna eller del därav.

Främja insatser som ämnar att ge information om pelagisk fisk, fiske och beredning. Informationen kan exempelvis inkludera uppgifter om fiskets bedrivande, fiskens näringsinnehåll, miljögifter, fiskets klimatpåverkan och andra faktorer av intresse för konsument och allmänhet. Insatserna kan även inbegripa ren marknadsföring.

Främja insatser som ämnar skapa ett klimat- och miljösmartare fiske och försörjningskedja samt bidra till insatser för näringsupptag för att på så vis minska övergödningen.

Främja insatser som syftar till att reducerainnehållet av miljögifter i pelagisk fisk och produkter av pelagisk fisk för konsumtion eller annat ändamål.

Främja annan utbildning, utveckling, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.

Främja samverkan och samarbete inom sektorn i avsikt att uppnå stiftelsens syfte och ändamål samt samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.

Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.