Sök
Projekt Kungshamn

Kungshamn

Vår stiftelse har för avsikt att möjliggöra en ökad lossning av pelagisk fisk i Sverige genom etablering av en ny beredningsanläggning för pelagisk fisk i Kungshamn. Anläggningen ska göra det möjligt för såväl större fiskefartyg som ett mer småskaligt regionalt eller lokalt fiske att landa sin fisk på västkusten. En placering i Kungshamn ger stora möjligheteter till samarbeten och synergier med befintlig verksamhet såsom Renahav och övrig fiskberedningsindustri.

Bakgrund till projektet

Sverige har idag endast kapacitet att bereda en bråkdel av den pelagiska fisk som fångas av svenska yrkesfiskare. I förhållande till svenska fångstkvoter för sill och skarpsill uppgår tillgänglig kapacitet till ungefär 25 procent. Den här situationen är olycklig ur flera aspekter och inte långsiktigt hållbar.

Det svenska yrkesfisket och den svenska fiskberedningsindustrin har en viktig roll att fylla ur beredskapssynpunkt. Påskyndad av Corona-krisen och Rysslands invasion av Ukraina finns från politiskt håll en uttalad önskan att öka Sveriges självförsörjning av bland annat fisk. Idag importeras runt 75 procent av den sjömat som konsumeras i Sverige. Huvuddelen av vår konsumtion utgörs av importerad norsk odlad lax samt vildfångad norsk torsk. På tredje plats i sammanställningen över mest konsumerade arter hamnar sill/strömming men även utav denna art är importen betydelsefull. En mycket stor andel av den importerade fisken skulle kunna ersättas med svenskfångad och svenskodlad fisk. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det finns en lönsam, konkurrenskraftig beredningsindustri i Sverige.

För att öka landningarna av pelagisk fisk på västkusten krävs en hamn med tillräckligt djup samt berednings- eller lagringskapacitet för att kunna ta emot större volymer fisk än vad som idag är fallet. En fiskberedningsindustri har större förutsättningar att konkurrera på marknaden om den även kan ta till vara och skapa ett mervärde av restprodukterna från beredningen inklusive den fisk som av olika skäl inte bereds till konsumtion. Idag saknas möjlighet att tillvarata restprodukter genom att tillverka fiskmjöl och fiskolja i Sverige.

Vad ska vi genomföra i projektet?

Projektet syftar till att möjliggöra en etablering av en sillfabrik på Guleskär i Kungshamn. En förutsättning för en konkurrensmässig, lönsam verksamhet är att ta hand om och skapa ett mervärde av hela fiskresursen och projektet inkluderar därför även etablering av en proteinfabrik.

Producentorganisationen för det pelagiska fisket (SPF) har lämnat en förfrågan till Sotenäs kommun att färdigställa tomtmark på Guleskär för anläggande av en fiskberedningsindustri. Sotenäs kommun har ställt sig positiv till SPF:s förfrågan. Innan en utfyllnad kan ske vid Guleskär för att skapa ny tomtmark behöver kommunen lämna in en ansökan om miljötillstånd och ändra sin detaljplan. Parallellt med att stiftelsen verkar för att underlätta denna process ska stiftelsen identifiera och nå en överenskommelse med den aktör som ska driva de framtida beredningsanläggningarna.

Beroende på vilken aktör som kommer att driva verksamheten kan upplägg för ägande av tomtmark, fabrikslokal, maskinell utrustning och verksamhet skilja sig åt. I projektet ingår att lägga upp en lämplig ägarstruktur som skapar incitament för pelagiska landningar, långsiktig stabilitet men även flexibilitet.

Om den aktör som ska driva verksamheten önskar hyra lokal, och eventuellt även maskiner, kan projektet även komma att inbegripa planering och byggnation av en produktionslokal samt inköp och installation av nödvändig utrustning för den framtida produktionen.

Vem kommer att dra nytta av projektet?

En etablering av en sillfabrik och proteinfabrik i Kungshamn, eventuellt kombinerat med en hemmahamn, kommer att gynna kringliggande verksamhet såsom befintlig biogasanläggning, trålverkstad, fartygselektriker, demersalt fiske mm.  Sammantaget genererar den nya beredningsanläggningen och en utveckling av kringliggande verksamhet, ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter för Sotenäs kommun.

Projektet kommer att ge förbättrade möjligheter till landningar av pelagisk fisk i Sverige. Det kommer att gynna såväl de större fartygen som ett mer kustnära småskaligt fiske. Genom att en större andel av de pelagiska fångsterna kan beredas i Sverige och förädlingsvärdet för fångsten tillfaller det svenska samhället är förhoppningen att acceptansen för yrkesfisket som en viktig livsmedelsproducent ska öka.

Projektet främjar även en ökad livsmedelsberedskap till nytta för samhället i stort. För att yrkesfisket och beredningsindustrin ska kunna förse samhället med en viktig proteinkälla (och andra viktiga näringsämnen som är svårt att få i sig i tillräcklig mängd från övriga livsmedel) i händelse av kris är det avgörande att vi har en väl fungerande och lönsam verksamhet på plats i normala tider som kan skalas upp vid behov.

Tidsplan

Projektet har startats upp och det förväntas vara fullt genomfört till årsskiftet 2026–2027. Nedan ges en preliminär tidsplan som kommer att uppdateras efter hand.

Projekt Kungshamn tabell

Kostnadsberäkning/budget

Kostnaden för utfyllnaden av Guleskär, i syfte att skapa industrimarken där beredningsanläggningen ska kunna byggas, är uppskattad till ca 40 milj kr av kommunen. Denna kostnad är tänkt att till del finansieras genom att ett av stiftelsen ägt bolag (Kungshamns Pelagic AB) sluter ett markanvisningsavtal med kommunen och erlägger en förskottsbetalning för tomten.

Byggnationen av fabrikerna och införskaffande av maskiner kommer uppskattningsvis att uppgå till 450 miljoner kr. Hur stor andel av denna kostnad som kommer att bekostas genom projektet beror på den framtida överenskommelsen med den aktör som ska driva verksamheten.

Uppdaterad information om kostnader och budget kommer att meddelas så snart det finns ytterligare uppgifter.

Hur kommer projektet leva vidare?

När stiftelsens projekt är avslutat kommer utvald extern aktör att starta upp verksamhet i sill- respektive proteinfabrik och den landade volymen i Sverige från pelagiska fartyg kommer att öka. Det är stiftelsens förhoppning att de nystartade fabrikerna framöver ska hitta fruktbara samarbeten med befintliga företag och därigenom effektivisera verksamheterna. Det är även stiftelsens förhoppning att sill- och proteinfabrikerna ska ingå i ett cirkulärt system och därmed bidra till miljöförbättrande åtgärder och förbättrad livsmedelsförsörjning i Sverige.

Stöd till projektet

För att möjliggöra detta projekt som i förlängningen kan bidra till ökad livsmedelssäkerhet för Sveriges befolkning och ökad konsumtion av en smakfull, näringsrik och klimatsmart produkt ber stiftelsen om donationer.

Tillbaka