Sök

Nogersund

Vår stiftelse önskar utveckla lokalt och regionalt yrkesfiske samt lokal fiskberedningsindustri genom att bättre tillvarata svenskfångad sill och skarpsill från Östersjön och öka dess förädlingsvärde. Avsikten är att bredda verksamheten och förlänga säsongen för befintlig fiskberedningsindustri i Nogersund genom att öka förädlingsgraden samt att även bereda en mindre storlekskategori av den landade sillen.

Bakgrund till projektet

Sverige har idag endast kapacitet att bereda en bråkdel av den pelagiska fisk som fångas av svenska yrkesfiskare. I förhållande till svenska fångstkvoter för sill och skarpsill i Östersjön uppgår tillgänglig kapacitet till ungefär 20 procent. Den här situationen är olycklig ur flera aspekter och inte långsiktigt hållbar.

Det svenska yrkesfisket och den svenska fiskberedningsindustrin har en viktig roll att fylla ur beredskapssynpunkt. Påskyndad av Corona-krisen och Rysslands invasion av Ukraina finns från politiskt håll en uttalad önskan att öka Sveriges självförsörjning av bland annat fisk. Idag importeras runt 75 procent av den sjömat som konsumeras i Sverige. Huvuddelen av vår konsumtion utgörs av importerad norsk odlad lax samt vildfångad norsk torsk. På tredje plats i sammanställningen över mest konsumerade arter hamnar sill/strömming men även utav denna art är importen betydelsefull. En mycket stor andel av den importerade fisken skulle kunna ersättas med svenskfångad och svenskodlad fisk. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det finns en lönsam, konkurrenskraftig beredningsindustri i Sverige.

De större pelagiska fartygen som fiskar i Östersjön tvingas i brist på svensk beredningsindustri landa sin fångst till anläggningar i Danmark. Regionala båtar från Östersjön inklusive mindre båtar som fiskar kustnära har inte denna långväga möjlighet. Vissa volymer som de fångar kan beredas i Sverige till konsum men den absoluta merparten landas i svensk hamn för att därefter transporteras till danska anläggningar på lastbil. Det här betyder att Sverige går miste om möjligheten att förädla och skapa ett mervärde av denna fisk. Det betyder också att merparten av det regionala och det kustnära fisket i Östersjön, som idag lider av dålig lönsamhet, får låga priser för sin fisk.

Vad ska vi genomföra i projektet?

Det lokala beredningsföretaget HP bedriver sedan lång tid tillbaka filetering av sill. Tidigare fileterades även torsk. Projektet avser komplettera befintlig verksamhet och ge möjlighet för tillverkning av konserverad skarpsill samt beredning av en mindre storlekskategori av den landade sillen. Genom att nyttja både sill och skarpsill får beredningsindustrin en större volym råvara och ett stabilare flöde av fiskråvara över året. Det ger förutsättningar för ett bättre nyttjande av befintlig kapacitet, ökad lönsamhet och konkurrenskraft, samtidigt som yrkesfiskarna kan få bättre betalt för sin fångst.

Projektet inbegriper planering och byggnation av en produktionslokal på mark som reserverats av kommunen i hamnområdet samt inköp och installation av nödvändig utrustning för den framtida produktionen såsom sorteringsmaskin, nobbing- och fileteringsmaskiner. Vidare krävs utrustning för att delrena processvattnet. Nödvändiga tillstånd som bygglov och miljötillstånd kommer att behöva sökas. Härutöver kommer projektet inkludera genomförande av en marknadsanalys, utveckling av recept och förpackningar samt uppbyggnad av försäljningskanaler.

Vem kommer att dra nytta av projektet?

Projektet kommer att gagna beredningsindustrin HP Fisk som utöver dagens filetering av sill får ytterligare produktionsgrenar. Det kommer att ge ett jämnare och säkrare flöde av fiskråvara över året och därmed förutsättningar till ett bättre nyttjande av befintlig kapacitet, ökad lönsamhet och konkurrenskraft. 

Pelagiska yrkesfiskare som har intresse och behov av att leverera sin fångst regionalt kommer att främjas av en ekonomiskt livskraftig industri i Nogersund som kan ta emot och bereda deras fångster och då även den fångade skarpsillen. Det gäller i synnerhet de fiskefartyg som har tilldelats regionalkvot och har ett krav på sig enligt gällande lagstiftning att landa sin fångst i Östersjöhamn. Det gäller även för mindre fartyg som fiskar kustnära och som av praktiska skäl behöver leverera sin fångst i en närliggande hamn.

En utveckling av fiskberedningen i Nogersund förmodas även gynna kommunen genom ökad sysselsättning, ökade skatteintäkter och en levande hamn i Nogersund som kan gynna även annat fiske samt annan verksamhet i området, exempelvis verksamhet relaterad till turism.

Projektet främjar även en ökad livsmedelsberedskap till nytta för samhället i stort. Genom att höja lönsamhet för regionalt liksom lokalt kustnära yrkesfiske samt beredningsindustri har dessa företag en ökad möjlighet att fortsätta sin verksamhet och kunna förse samhället med en viktig proteinkälla i händelse av kris. Den produkt som projektet syftar till att kunna producera, konserverad skarpsill, är dessutom en produkt som skulle kunna levereras till beredskapslager.

Tidsplan

Projektet har startats upp och det förväntas vara fullt genomfört till årsskiftet 2024-2025. Vi kommer att uppdatera texten med en utförligare och eventuellt reviderad tidsplan.

Kostnadsberäkning/budget

Vi uppskattar att den totala kostnaden för projektet kommer att ligga på ca 20 miljoner kr vilket inkluderar kostnader för uppförande av byggnad inklusive inköp av maskinell utrustning. Vi kommer att uppdatera texten med en detaljerad budget för projektet.

Hur kommer projektet leva vidare?

Inledningsvis är tanken att sälja den konserverade skarpsillen på export där det redan finns en etablerad marknad för denna typ av produkt. På längre sikt är dock avsikten att bearbeta den svenska marknaden och att utveckla nya produkter utav en svenskfångad, näringsrik och klimatsmart råvara.

Stöd till projektet

För att möjliggöra detta projekt som i förlängningen kan bidra till ökad livsmedelssäkerhet för Sveriges befolkning och ökad konsumtion av en smakfull, näringsrik och klimatsmart produkt ber stiftelsen om donationer.

Tillbaka