Sök

Utav de pelagiska bestånd som fiskas av svenskt yrkesfiske är det idag Nordsjösillen och sillen (strömmingen) i Bottenhavet/Bottenviken som är certifierade. Övriga certifieringar är suspenderade.

Tidigare certifieringar för makrill och NVG-sill (Atlantoskandisk sill) suspenderades våren 2019 respektive årsskiftet 2020/21. I båda fallen orsakades suspenderingarna av oenigheter mellan Kuststaterna vid förhandlingar om kvotsättning.

Certifieringen av sill i Skagerak/Kattegatt samt västra Östersjön är suspenderad sedan oktober 2018. Fisket i Skagerrak sker på en blanding av NLrdsjösill, Skagerraksill och sill från Västra Östersjön. När ICES under 2018 bedömde att sillbeståndet i västra Östersjön var mycket svagt i samband med en benchmark (uppskattningen av sillbeståndet i Västra Östersjön sänktes kraftigt) påverkade detta möjligheten att certifiera sillfisket i Skagerrak-Kattegatt. Sill från västra Östersjön riskerar att fångas i Skagerrak-Kattegatt då den migrerar upp genom dessa vattenområden på sin väg till Nordsjön där den äter upp sig. Samma problematik med bifångster av sill från Västra Östersjön gör att skarpsillen i Skagerrak inte kan certifieras.

I september 2021 själv-suspenderade fisket sillen i centrala Östersjön, kopplat till en svag utveckling av beståndet enligt ICES rådgivning. En översyn av certifieringarna under våren 2023 resulterade i en suspendering för skarpsillen i Östersjön. Detta är kopplat till att MSC vill att det ska framgå mer om mellanartsinteraktioner med t.ex. torsk av ICES rådgivning än vad som är fallet med den enartsrådgivning som ICES ger. Det är även problem med att vi inte har tillgång till data för det ryska fisket. Sillen i Bottenhavet/Bottenviken är fortsatt certifierad.

SPF slöt under 2019 ett avtal med Danmark (DPPO och DFPO) om certifikatsdelning för tobis, skarpsill och vitlinglyra i Nordsjön. Under 2022 löpte det nuvarande certifikatets femårsperiod ut, men arbetet med att förnya certifikatet pågår.