Sök

Idag kan vi inte säga med säkerhet hur det pelagiska fisket kommer att påverkas av en fortsatt utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det saknas tillräckligt med forskning och kunskap för att slå fast hur pelagisk fisk påverkas av vindkraftparker med den teknik, utformning och omfattning som det är planerat för i Sverige och i våra grannländer. Det är oklart om fiskens lek, födosök eller vandringsmönster kommer att förändras och i så fall hur.

Utöver eventuell påverkan på de pelagiska fiskbestånden får de havsbaserade vindkraftparkerna effekter på möjligheten att rent praktiskt bedriva det pelagiska fisket. Fiske med pelagisk trål är utrymmeskrävande. Trålen dras genom vattnet i långa tråldrag för att finna fisken och det är i princip omöjligt att bedriva fisket inuti en vindkraftpark eftersom hela ekipaget med fiskefartyg, vajer och trål kan mäta över 1 000 m. De havsbaserade vindkraftparkerna påverkar med andra ord det pelagiska fiskets tillträde till fiskevatten.